İcra İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

İcra İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

İcra iflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28.05.2022 tarih ve 31849 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Borçlunun veya borçlu namına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse huzurunda yapılan hacizlerde, kıymet takdirini içeren haciz tutanağının borçluya ayrıca tebliğ edilmesi gerekmemektedir. Borçlunun veya borçlu namına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimsenin yokluğunda yapılan hacizlerde ise kıymet takdirini içeren haciz tutanağı ise borçluya tebliğ edilecektir.

Yönetmelik uyarınca, Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir.

Belirlenen rızai satış bedeli, haczedilen malın kesinleşen muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktar ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar haczedilen mal için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.

Yönetmelik’te yer alan tüm değişiklikler için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-3.htm

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.