Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir.

İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kamu arazileri üzerinde yer alan turizm işletmelerinin bazı ödemelerinin ertelenmesi hususunda hazırlanmıştır.

29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇICI MADDE 28- Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25’inci ve 26’ncı maddeler kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri
dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi
gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar
ertelenir ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.”

COVID-19 salgının olumsuz etkilediği turizm sektörüne yönelik yeni destek düzenlemesi kapsamında, kanun kapsamında kalan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacağı birtakım ödemeler ertelenmiştir.

Söz konusu erteleme tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma bedelleri, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinin bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanmalarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisilleri kapsamaktadır. Bu kapsama giren ödemeler herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu ödemelere tahsil edilmesi gereken tarihten 30/11/2022 tarihine kadar da herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacağı ve bu şekilde tahsil edileceği belirlenmiştir.

Yapılan erteleme, Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecileri kapsamaktadır. Söz konusu tesislerde faaliyet gösteren kiracılar ile alt kiracıların ödemekle yükümlü olduğu kira bedelleri ile hasılat paylarına dair kanunda açık düzenleme bulunmamaktadır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaDanışman Avukat
Stj. Av. Mertcan Sami Yılmaz
Stj. Av. Mertcan Sami YılmazStajyer Avukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.