Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Noterlik Kanunu’nun 61. maddesine eklenen 61/A maddesi ile taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından da yapılabileceği düzenlendi.

Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapu kayıt örneği ve diğer belgeler tapu bilişim sistemi vasıtasıyla noterlerle paylaşılacaktır. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar bu sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacaktır. Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacaktır.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecektir. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacaktır. Satış sözleşmesi ile diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılır ve fiziki olarak arşivlenir. Taşınmaz satış sözleşmesiyle ilgili işlemleri bizzat Noterler tarafından yapılacaktır.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 10. maddesinde yapılan değişiklik ile hâkim ve savcı yardımcılığı ve süresi düzenlendi.

Yapılan bu düzenleme uyarınca, hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıl olacaktır.

Hâkim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşacaktır. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilecek; görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilecektir.

2802 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere 10/A maddesi eklenerek hâkim ve savcı yardımcısının görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcısının mahkemedeki görevleri şu şekildedir:

 1. Hâkim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hâkime sunmak.
 2. Duruşma ve keşif işlemlerinde hâkime yardımcı olmak.
 3. Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hâkime sunulmadan önce kontrol etmek.
 4. Tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak.
 5. Ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak.
 6. Hâkimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.
 7. Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hâkim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Görev döneminde hâkim ve savcı yardımcısının Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri şu şekildedir:

 1. Savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak.
 2. Soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak.
 3. Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek.
 4. Soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak.
 5. Her türlü yazışma taslağını hazırlamak.
 6. Savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.
 7. Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Kanun’da yer alan tüm değişiklikler için: Resmi Gazete

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Eyüp Kul
Eyüp KulKurucu Ortak/Avukat Dr.
Emre Ramazan Atasoy
Emre Ramazan AtasoyAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.