7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun’da kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş ve dava safhasındaki alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, işletmelerin aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme yapma imkanları, kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları, kesinleşmiş idari para cezaları ve karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemelere ilişkin kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması gibi hükümlere yer vermektedir. Ayrıca, işbu Kanun nezdinde matrah ve vergi artırımlarından yararlanamayacak mükellefler de belirtilmektedir.

Kanun’un Uygulama Alanı

Kanun’da sıralanmış ve vadesi gelmiş borçlar hakkında bazı öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır:

  • 04.2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
  • 2021 yılına ilişkin olarak 30.04.2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
  • 04.2021 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları
  • 04.2021 tarihinden önce verilen idari para cezaları (Kanun’da sıralanmış düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 04.2021 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
  • İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30.04.2021 tarihinden önce olduğu halde işbu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları ile Belediyelerin Kanun’da sayılmış olan alacakları hakkında uygulanmaktadır.

Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İsteyen Borçluların Başvuruları

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen borçluların, 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları şarttır. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Kanun Hükümlerinden Yararlanan Borçluların Ödemeleri

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. Kanun’da indirim oranları öngörülmüştür. Buna göre, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde halinde katsayı uygulanmaz ve Kanun’da öngörülen indirim oranları uygulanır.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutarlar Kanun’da öngörülen katsayılar ile çarpılacaktır.

(Ayrıntılı bilgi için linkten Kanun’a ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm)

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.