7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler

7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7252 s. Kanun”) 28.07.2020tarihli ve 31199sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dijital Mecralar Komisyonu Hakkında Düzenleme

Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde amacı ve görevi; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi uyarınca alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek olan “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulmuştur. Bu komisyonun üye sayısı 17 olup; Meclis bünyesinde faaliyet gösteren siyasi partilerin toplam sayısı oranında yüzdeye bölünmesi ile komisyon üyeleri belirlenecektir.

Komisyonun görevleri başlıca; TBMM’ye sunulan kanun tekliflerini ve olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini bireylerin kişilik hakları, temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği hususunda inceleyip, rapor ve görüş sunmaktır. Bunlara ek olarak; ilgili komisyonun internet kullanımının hukuka uygun olup olmadığı hususunda da gerekli araştırmaları yapıp, Meclise görüşünü sunması gerekecektir. Ayrıca Dijital Mecralar Komisyonu gerekli gördüğü takdirde veya elinde olan belgelerin yetersiz olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, internet ortamı üzerinden kullanıcılara erişim sağlayan veya belge ve bilgileri üreten her türlü gerçek veya tüzel kişilerden bilgi veya belge talep edip, raporunda bu belgelere dayanarak görüş sunabilecektir.

Türkiye Bilimler Akademisi Öğretim Elemanları Hakkında Düzenleme

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Ek 3. Maddesi’ne getirilen yeni fıkra hükmüyle; hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında veya vakıflarda geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları kapsamına Türkiye Bilimler Akademisi’nde geçici olarak görevlendirilen öğretim elemanları da eklenmiş olup; ilgili görevlilerin mali ve sosyal hakları ve buna ilişkin zamları Ek Madde 3/1 uyarınca Cumhurbaşkanınca tespit olunacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Düzenleme

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“4447 s. Kanun”) Geçici Madde 23 3. fıkrasına getirilen ek ibare ile, yeni koronavirüsten (“COVID-19”) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinin süresi Cumhurbaşkanı tarafından sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak farklılaştırılabilecektir. Ayrıca 7252 s. Kanun ile 4447 s. Kanun’a eklenen Geçici Madde 26 ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa süreli çalışma sona erdiği tarihten itibaren, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere bu süreyi takip eden üç ay süreyle, işverene bir prim desteği sağlanacak ve bu destek Fon’dan karşılanacaktır. Bu madde hükümleri genel bütçeye dair daireler, döner sermayeler, sosyal güvenlik kurumları ve özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve bunların bağlı ortaklıklarında çalışanlar hakkında uygulanmayacaktır. İşyerinin kısa çalışmadan yersiz faydalandığının tespiti veya kısa çalışma ödeneğine başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde işyerinin yersiz faydalandığı sonucuna ulaşılır ve buna bağlı olarak yersiz faydalanılan bu tutar gecikme cezası ve zammı ile işyerinden tahsis edilecektir.

İş Kanunu Kapsamındaki Fesihler Hakkında Düzenleme

4857 sayılı İş Kanunu Geçici Madde 10 hükmüne yapılan ekleme ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi dışında sözleşme işveren tarafından feshedilemeyecektir. İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 11 düzenlemesiyle 3213 sayılı Kanun (“Maden Kanunu”) kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri (ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler)  kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçiler kıdem tazminatlarını ve bildirim şartına uyulmadan iş sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle hak kazandıkları tazminatları bu maddenin yürürlüğe girmesi itibariyle 2 ay içinde Kurul’a(Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanının Başkanlık Edeceği ve İşçi Temsilcilerinin Katıldığı Bir Kurul) başvurdukları takdirde tahsis edebileceklerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Düzenleme

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38. Maddesi a bendine getirilen düzenleme ile; En az 50 işçinin çalıştığı işyerlerinde işverence alınacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, mesleki risklerin önlenmesi ve buna bağlı olarak bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu hizmetlerin sunulmasında zorluk yaşanması durumunda Bakanlıkça yapılacak desteğin düzenlendiği maddelerin yürürlüğü 7252 s. Kanun ile 31/12/2023tarihine ertelenmiştir.

Engellilerin Toplu Taşımalara Erişimi Hakkında Düzenleme

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Geçici Madde 3 uyarınca karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, engelli bireyin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür. Engellinin talebi ve merciiler tarafından Kanun’daki yükümlülüğe uyulup uyulmadığı konusundaki denetim Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları’nın üyelerinin yer aldığı bir komisyon tarafınca yapılacak olup; denetim sonucunda bir eksiklik vuku bulmuşsa bu eksikliğin tamamlanması için ilgili mercilere verilen süre en fazla 3 yıl olacaktır.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminde Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Düzenleme

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Tanımlar başlıklı 3. Maddesine eklenen hh)bendi ile Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi ifade ettiği hükme bağlanmıştır.  Ayrıca 7252 s. Kanun ile Nüfus Hizmetleri Kanunu Kimlik Kartı’nın düzenlenmesi ve dağıtılması başlıklı 41. Maddesine 15. Bent eklenmiş olup; Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin uygulanmasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“6698 s. Kanun”) kapsamında kişilerin açık rızası alınarak işlem yapılacağı düzenlenmiştir. İşbu açık rıza 6698 s. Kanun madde 3 kapsamında kişinin belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıkladığı rızayı teşkil etmelidir.

Karayollarındaki Geçiş İhlalleri Hakkında Düzenleme

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’a getirilen düzenleme Karayollarına ilişkin geçiş ücretlerinin araç sahibi tarafından ödenmemesi durumunda hükmolunacak idari para cezasının; ödemesiz geçiş yapılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde geçiş ücretinin ilgili kişi tarafından ödenmesi takdirinde idari para cezasının işlemeyeceğine ilişkindir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Elif Yaşaroğlu
Av. Elif YaşaroğluAvukat
Av. Sevde Nur Paksoy
Av. Sevde Nur PaksoyAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.