4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere dair hazırlanmıştır.

31492 Numaralı ve 25 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7319 Sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3. maddesinde açıklandığı üzere, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler Kanun’un 1. maddesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkralarını kapsamakta olup, eski şeklinde Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olan 1. madde başlığı, Finansal İstikrar Komitesi olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu 4059 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 1.fıkrasında yapılan değişiklik ile, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin ismi ve görevleri yeniden yapılandırılmış, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdümün sağlanması amacıyla Finansal İstikrar Komitesikurulmuştur.

Aynı Kanun’un 1. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, Komitenin oluşumu, çalışma usul ve esasları ile sekreterya faaliyetleri açıklanmış, Komitenin; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluştuğu. Komitenin çalışma usul ve esaslarının üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği, Komitenin sekretarya faaliyetlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği açıklanmıştır.

Üçüncü olarak, 4059 sayılı Kanun’da kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eş güdümü tesis eden hususların sayıldığı 1. maddenin 3. fıkrasında değişiklik yapılmış, söz konusu maddenin a bendi, risk ve kırılganlıkların belirlenmesi olarak, b bendi, finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi, c bendi ise finansal sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde sağlıklı gelişiminin sağlanması olarak değiştirilmiştir. İlgili düzenleme aşağıda yer almaktadır.

“Komite aşağıda sayılan hususlarda Komitede temsil edilen kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eş güdümü tesis eder:

a) Finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin ve kırılganlıkların belirlenmesi, etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin tespit edilmesi.

b)  Finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi.

c) Finansal sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde sağlıklı gelişiminin sağlanması.

ç) Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması.”

Dördüncü ve son olarak, söz konusu Kanun’un 1. maddesinin 4. fıkrasına eklenen cümle ile Kamu kurum ve kuruluşlarının; Komite tarafından talep edilen her türlü veri ve bilgiyi, Komitenin belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde, vermekle yükümlü olduğu ifade edilmiş, 4. ve 5. fıkralardaki Finansal İstikrar ve Kalkına Komitesi ibareleri, Komiteolarak değiştirilmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaDanışman Avukat
Stj. Av. Eylül Eraktan
Stj. Av. Eylül EraktanStajyer Avukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.