Şirketler Hukuku

Halka Arz Yöntemleri ve Halka Arz Sürecinin Aşamaları

2022-04-12T14:05:07+03:0022 Mayıs 2021|

Anonim Ortaklıklarda kaynak ihtiyacını karşılamada başvurulan doğrudan finansman yöntemlerinden biri olan “Halka Açılma”, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı olarak tanımlanmaktadır.

Avantajları ve Dezavantajları İle Halka Açılma

2022-04-11T16:34:12+03:0022 Mayıs 2021|

Avantajları ve Dezavantajları İle Halka Açılma Anonim Ortaklıklarda kaynak ihtiyacını karşılamada başvurulan doğrudan finansman yöntemlerinden biri olan “Halka Açılma”, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı olarak tanımlanmaktadır. [...]

Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri

2022-04-11T16:30:20+03:0026 Nisan 2021|

Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri 1.1      Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Kapsamı ve Genel Etkileri 7 Mart 2021 tarih ve 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca getirilen başlıca yenilik faizsiz [...]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi

2022-04-11T16:24:49+03:0009 Nisan 2021|

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Kaydileştirilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilerek kaydedilmeleri, bu pay senetlerinin pay sahiplerine dağıtılması ve pay [...]

Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi (İİK. m. 94)

2022-04-13T18:24:02+03:0009 Mart 2021|

Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi (İİK. m. 94) Çıplak pay haczi; anonim şirketlerde hisse senedine bağlanmamış payların haczedilmesi olup; İcra ve İflas Kanunu 94. Madde gereğince şirkete yapılan tebliğ ile gerçekleşmektedir. Çıplak pay haczinde, anonim şirkete icra dairesince tebliğ yapılması ve borçlunun payının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi esastır. 1. Anonim [...]

Yeni Kuruluş Yolu ile Kısmi Şirket Bölünmesi

2022-05-14T21:53:36+03:0009 Mart 2021|

Yeni Kuruluş Yolu ile Kısmi Şirket Bölünmesi A. GİRİŞ Şirket bölünmesi Türk Ticaret Kanunu 159. Maddesi ve devamında düzenlenmiş olup şirketler; tam ve kısmi olmak üzere iki şekilde bölünebilmektedir. Şirketin tüzelkişiliğinin sona ererek tüm malvarlığının diğer şirketlere devrolunması halinde tam bölünme gerçekleşmektedir. Kısmi bölünme ise şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün mevcut veya [...]

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin Haczi

2022-04-14T11:46:38+03:0009 Mart 2021|

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin Haczi Türk Ticaret Kanunu’nun 486. Maddesinde anonim şirket paylarının kolay tedavülü için hisse senedi çıkarılmadan önce ilmühaber çıkarılabileceği düzenlenmiştir. İlgili maddede; “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir”ifadesi ile ilmühaberin hisse senetlerinin yerini tutmak için çıkarılabilecek geçici senet niteliğinde olduğu ve “İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler [...]

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445)

2022-04-15T10:46:24+03:0009 Mart 2021|

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 423. maddesi uyarınca, “Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir” hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak; bu düzenlemeden oy çokluğunu ellerinde bulunduranların istedikleri kararları alabilecekleri [...]

Anonim Şirketlerde Batıl Yönetim Kurulu Kararları

2022-04-15T10:50:05+03:0009 Mart 2021|

Anonim Şirketlerde Batıl Yönetim Kurulu Kararları I. GİRİŞ Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının esas sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırı olması halinde; yokluk, butlan, iptal edilebilirlik gibi hükümsüzlükler ortaya çıkabilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 390. ve 391. maddesi sırası ile yönetim kurulu kararlarının geçerlilik şartlarını ve batıl kararları düzenlemektedir. Batıl kararlar, hükümde [...]

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk

2022-04-15T11:20:44+03:0009 Mart 2021|

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk Bilindiği üzere, anonim şirketler borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu olup 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketin sermayesinin sağlıklı olarak teşekkül etmesi ve korunması esasına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak; TTK’nun 343. Maddesi ile anonim şirkete getirilen ayni sermayeye, kuruluş sırasında devralınacak [...]

Go to Top