Sürelerin Durmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Sürelerin Durmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Maddenin Kapsamı

7226 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Geçici Madde – 1 kapsamında:

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;
  • 6/1/1982tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler;
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler;

13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

  • 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler;
  • Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler;

22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durmuştur.

 Maddenin Uygulaması

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir.

2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacaktır ve ilan için ücret alınmayacaktır.

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecektir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep etme hakkını haizdir.

Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları ise durma süresince devam edecektir.

Maddenin Kapsamı Dışında Kalan Süreler

Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zaman aşımı süreleri.
  • 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
  • 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Serap Gülşah Beyaztaş
Av. Serap Gülşah BeyaztaşKıdemli Avukat
Av. Mehmet Murat Uğurlu
Av. Mehmet Murat UğurluStajyer Avukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.