Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 7. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 24. madde eklenmiştir.

İŞKUR ve SGK tarafından 22.04.2020 tarihinde “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun (“4447 Sayılı Kanun”) Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” (“Usul ve Esaslar“) yayınlanmış bulunmaktadır.

I. Amaç ve Kapsam

Yayınlanan Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Usul ve Esaslar, 4447 sayılı Kanun kapsamında olan sigortalılardan;

 • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri,
 • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçileri kapsamaktadır.II. Başvuru Esasları ve Hak Kazanma Koşulları
 • Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara dair aylık bildirimler, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden, işverenlerce yapılır. Çalışanlar için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekir. İşveren, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda çalışanın ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, çalışanın TC Kimlik Numarasını, çalışanın IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirir.
 • Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin belirtilen süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir.
 • Yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekir.
 • Başvuruya Rağmen İşsizlik Ödeneğinden Yararlanamayan Çalışanlar için ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.
 • 03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona eren işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Kısa çalışma başvurusunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, sayılan koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin İş Kanunu geçici madde 10 kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.
 • Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 3 aylık fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

  III. Ödeme Süresi ve Ödeme Tutarı
   
 • Nakdi ücret desteğinin süresi, 17 Nisan 2020 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan süreleri kapsamakta olup Cumhurbaşkanı tarafından fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.
 • Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.
 • Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamayacaktır.IV. Hak Düşürücü Sebepler ve Yaptırımlar 
 • SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirecektir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlayacaktır.
 • Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilecektir.
 • Ödeme kanalları kapsamında IBAN’a havale veya EFT, Posta Çek Hesabı ve PTT şube yanı sıra konutta ödeme imkanı da getirilmiştir.V. Sonuç

Anılan Usul ve Esaslar’da nakdi ücret desteğine ilişkin; başvuru esasları, hak kazanma şartları, ödeme süresi ve tutarı, genel sağlık sigortası primleri, hak düşürücü sebepler ve yaptırımlar hakkında detaylı açıklamalar getirilerek uygulamaya yön verilmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Serap Gülşah Beyaztaş
Av. Serap Gülşah BeyaztaşKıdemli Avukat
Av. Tuba Köse
Av. Tuba KöseAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.