İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Kararın Dayanağı

Karar, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330. Maddesi kapsamında yayımlanmıştır. Söz konusu maddeye göre; “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararıyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.”

Kararın Kapsamı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan 2020 tarihine kadar; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelindeki tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Kararın Uygulaması

Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte:

  • Nafaka haricindeki tüm icra ve iflas takipleri kendiliğinden durmuş olup, bu konuda ayrıca bir durma kararına gerek olmayacaktır.
  • Nafakaya ilişkin tüm takip işlemleri devam edecek, yeni takip de açılabilecektir.
  • İcra dairelerine ödeme yapılabilecek olup, ödenen paralar sıra cetveli yapılmasını gerektirmiyor ve borçlu veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmiyor ise alacaklılara ödenebilecektir. Ödemeye bağlı haciz kaldırma ve dosya kapama işlemleri de yapılabilecektir.
  • Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılarak kesinleşmiş bulunan ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecek, teslim ile ilgili icra müdürlüğünün takdir yetkisi olacaktır.
  • Durdurma kararı süresince ödeme, icra emri gönderilmeyecek, itiraz ve talep alınmayacaktır.
  • Önceden karar alınanlar da dahil olmak üzere ihtiyati haciz kararları infaz edilemeyecektir.
  • Durma süresi boyunca icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler işlemeyecektir.

Kararın Üçüncü Kişilere Etkisi

Cumhurbaşkanı kararının icra takip işlemlerinde alacaklı ve borçlu dışındaki üçüncü kişilere ne şekilde etki edeceği açık değildir. Örneğin, önceden gönderilen birinci haciz ihbarnameleri veya maaş hacizleri ile ilgili olarak kesinti yapılmaya devam edilip edilmeyeceği şu an için tartışmalıdır. Bu konuda, bir görüş Cumhurbaşkanı kararı ile taraf takip işlemleri ile icra takip muamelelerinin duracağı, kararın alacaklı’ nın ve icra müdürlüğü’ nün yaptığı işlemleri kapsadığı, dolayısıyla 3. Şahsa yönelik işlemlerin durmayacağı ve kesintilerin yapılarak icra müdürlüğüne ödenmesi gerektiği yönündedir. Bir diğer görüş ise, hükmün sosyal bir koruyucu niteliğine dayanarak amaçsal yorum yapılması ve kesintilerin yapılmaması gerektiği yönündedir. Bu konuda uygulama henüz netlik kazanmamıştır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Eyüp Kul
Av. Eyüp KulKurucu Ortak
Av. Serap Gülşah Beyaztaş
Av. Serap Gülşah BeyaztaşKıdemli Avukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.