COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında Genelge Yayımlandı

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Hakkında Genelge Yayımlandı

Genelgenin Dayanağı

Genelge, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun (“4735 Sayılı Kanun”) 10. maddesi kapsamında yayımlanmıştır.

Genelgenin Kapsamı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (“4734 Sayılı Kanun”) ile bu kanundan istisna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin kısmen veya tamamen imkânsız hale gelmesi durumunda ilgili yüklenici tarafından “geçici ifa imkansızlığı”, “sürekli ifa imkansızlığı” taleplerinin sözleşmenin karşı tarafı olan idareye iletilmesi gerekmektedir.

Genelgenin Uygulaması

Başvuruların ilgili idareler tarafından 4735 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu minvalde, salgın neticesinde ortaya çıkan durumun,

(i) yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
(ii) taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
(iii) yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,

gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde yüklenici durumu belgelendirerek muhatap idareye başvuruda bulunabilecektir.

Söz konusu şartların sağlanması halinde, idare durumu değerlendirerek,

(i) yükleniciye süre uzatımı verilmesine, veya
(ii) sözleşmenin feshine,

karar verebilecektir.

Sonuç

Mevcut durumda, genel salgın hastalık hali 4735 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde mücbir sebep olarak yer almaktaydı. Ancak genelge ile Covid-19’un bir genel salgın hastalık olarak ilgili maddenin kapsamında olduğu pozitif bir düzenleme ile belirtilmiştir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’dan istisna edilen düzenlemeler uyarınca yapılan ihalelerin de genelge kapsamına alındığı dikkate alındığında söz konusu ihaleler anlamında da Covid-19’un mücbir sebep teşkil ettiği ileri sürülebilecektir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Eyüp Kul
Av. Eyüp KulKurucu Ortak
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.