COVID-19 Salgını Nedeniyle Etkilenen Turizm Sektörüne Dair 7226 Sayılı Kanunla Öngörülen Tedbirler ve Mevzuat Değişiklikleri

COVID-19 Salgını Nedeniyle Etkilenen Turizm Sektörüne Dair 7226 Sayılı Kanunla Öngörülen Tedbirler ve Mevzuat Değişiklikleri

Tedbirlerin Dayanağı

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(“7226 Sayılı Kanun”) ile yapılan değişikliklerle Covid-19 salgınının neden olduğu etkilere karşı birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Turizm Yatırımcıları Tarafından Ödenmesi Gereken Bazı Kamu Borçları Ertelenmiştir

7226 Sayılı Kanun kapsamında, diğer tedbirlerin yanısıra, salgının turizm sektörüne olan olumsuz etkisini azaltmak ve turizm yatırımcılarını desteklemek için 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’aeklenen geçici madde ile aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

  • Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları başvuru şartı aranmaksızınaltı ay ertelenmiştir.
  • Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızınaltı ay ertelenmiştir.
  • Bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Terkin Davaları Bakımından Basit Yargılama Usulüne Geçilmiştir

Ayrıca, 7226 Sayılı Kanun ile, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ndadeğişiklik yapılarak;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulünün uygulanacağı düzenlenmiştir.
  • İlgili düzenleme uyarınca, tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek ve yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemeyecektir.

Sonuç

Yapılan değişikliklerle Covid-19 salgınının etkilerine karşı turizm yatırımcılarının korunması hedeflenmiş ve yatırımcıların kamuya borçlarının ödenmesi ertelenmiştir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarının daha çabuk çözüme kavuşturulması adına yazılı yargılama usulünden basit yargılama usulüne geçilmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaKıdemli Avukat
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.