ÇEREZ POLİTİKASI

İş bu Çerez Politikası (“Politika”), internet sayfamızı ziyaret eden kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan LEXIST Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“LEXIST”) tarafından çerezlerin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
LEXIST, bu Politika hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. LEXIST’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR
İşbu Politika’da geçen;
Çerez (Cookie): Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
İnternet Sitesi: www.lexist.com.tr web sitelerini,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir:
 • Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek.
 • Web sitesi güvenliğini arttırmak.
 • Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek.
 • İnternet sitesinin, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • İnternet erişimlerine ait log kayıtlarını tutmak. (5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.)
3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında LEXIST çerezlerin elektronik ortamda toplanması vasıtasıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla ve yurtiçinde hizmet alınan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır.

 

5. VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ
LEXIST, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
İnternet sitesi aracılığı ile elde edilen kişisel veriler LEXIST tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

 

6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ
6.1. BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER:
Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir.
İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir.

 

6.2. ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:
Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir.
Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

 

7. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI
7.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:
KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
OTURUM ÇEREZLERİ: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.
Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

 

7.2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:
Çerez Türü Ne işe yarar? Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Zorunlu Çerezler Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.
Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.
Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.
Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.
Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz.
Performans Çerezleri Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.
Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir.
Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.
Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.
İşlevsellik Çerezleri İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.
İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.
Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.
Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.

8. TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI
LEXIST olarak internet sitesi üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda LEXIST ile paylaştığınız Kişisel Veri’lerinizin neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir:
Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerezin Amacı Çerez Süresi
İşlevsel Çerezler
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Performans Çerezleri
Zorunlu Çerezler
9. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Çerez bandını tekrar incelemek için bu linki tıklayanız.
Aynı zamanda ilgili kişiler, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.
Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.
Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.
Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.
Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır.
Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
LEXIST; ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.
LEXIST; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. lexıst, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar.

 

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. LEXİST olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.