Tahkim

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen uzman kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesini amaçlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Devlet mahkemelerinde açılacak davalar, uzun bir yargılama sürecini gerektirdiğinden, istenen sonuca ulaşmak için tahkim yoluna başvurmak daha hızlı bir alternatif yol olmaktadır.

Tahkimde taraflar, hakemlerini serbestçe seçebilmektedirler. Tahkim yargılaması sonucu verilen Hakem Heyeti Kararları Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da icra edilebilir niteliktedir.

Tahkim yargılamasının daha gizli olması, kurallarının esnek olması, uluslararası anlaşmalar ile uygulamasının kolaylaştırılmış olması ve uyuşmazlığın dava etmeye göre çok daha kısa sürelerde sona erdirilebilmesi gibi sebepler dolayısıyla, bilhassa milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim oldukça sık başvurulan bir çözüm yoludur.

Paris’te bulunan UluslararasıTicaret Odası (ICC) Tahkim Mahkemesi dünyada en çok tercih edilen tahkim kurumu iken, ülkemizde 6570 sayılı Kanun ile 2015 yılında kurulan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) konumu ve niteliği itibariyle uluslararası tahkimde bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lexist, Milletlerarası Tahkim Kanunu’na tabi olarak yürütülen milletlerarası tahkim davalarında avukat veya tahkim heyeti sekreteri olarak çalışmış bulunmaktadır. Bunun dışında, ICC Tahkim Kuralları başta olmak üzere pek çok tahkim davasında da avukat veya danışman olarak çalışmıştır. Lexist’in yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi süreçlerinde etkin bir çalışması bulunmaktadır. Lexist ekibinin yatırım tahkimi konusunda hem akademik hem uygulamaya yönelik birçok çalışması bulunmaktadır.