Özelleştirmeler

Özelleştirmenin çekirdeğinde, devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilerek devletin asli görevleri olan adalet, güvenlik ve kapsamlı altyapı hizmetlerini gerçekleştirmeye odaklanması, böylece rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve âtıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması yer almaktadır.

Özelleştirmenin temel amacı nihai olarak, devletin ekonomide işletmecilik alanından tümüyle çekilmesini sağlamaktır. Öte yandan borsa ve sermaye piyasalarını geliştirmeden Türkiye`de sağlıklı bir ekonomik gelişmeden bahsetmek mümkün değildir. Şirketlerin yalnızca bankacılık sektörüne bağlı olmadan hisse senedi, tahvil ve bono ihracı yoluyla kaynak temin edebilmeleri ve bu kaynak maliyeti ile enflasyon arasında sağlıklı bir ilişkinin olabilmesi için, sermaye piyasalarının geliştirilmesi gerekir. Sermaye piyasasının gelişimi ise, tasarrufların daha büyük bir kısmının mali piyasalara yönlendirilmesi ve bu suretle oluşan fonların sermaye piyasasına akışına imkân verecek bir ekonomik yapının oluşturulmasıile mümkündür.

Bu açıdan değerlendirildiğinde özelleştirme uygulamaları ile, bir yandan mali piyasalara ve dolayısıyla sermaye piyasalarına yönelmeyen yerli ve yabancı tasarrufları bu piyasalara yönlendirecek yeni kaynaklar yaratılması, diğer yandan da kamu kesiminin fonlar üzerindeki talebi nedeniyle sıkışan mali piyasa üzerindeki olumsuz baskının engellenmesi hedeflenmektedir.

Buna göre Türkiye’de özelleştirme uygulamaları büyük hacimlerde gerçekleşmekte olup, bu uygulamalara önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi beklenmektedir. Rakamlarla ifade edilirse, son üç yıl içerisinde ortalama 1,3 milyar dolar tutarında özelleştirme yapılmıştır. Son beş yıla ait ortalama ise 4,6 milyar dolar civarında olmaktadır.

Lexist, kamu kurumları ve bunlara ait payların özelleştirilmesi, özelleştirme fonu, özelleştirme uygulamaları ve ihaleleri, özelleştirme programı kapsamında kuruluşların birleşme, bölünme ve yeniden yapılanmaları ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve özelleştirme sürecindeki tüm hukuki sorunlarla ilgili olarak gerek yatırımcı gerekse kamu tarafındaki müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.