Kamu Özel İş Birliği Projeleri

Kamu Özel İşBirliği (KÖİ), tasarruf açığı bulunan ülkelerde, altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere riskin kamu ve özel sektör arasında paylaşılmasına dayalı bir işbirliği modeli olarak ortaya çıkmıştır. Esasında bir finansman modeli olan KÖİ; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala-Devret, İşletme HakkıDevri formatlarında karşımıza çıkmakla birlikte ülkemizde uygulanan en yaygın model Yap-İşlet-Devret modelidir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, kamu-özel iş birliğine dayalı olarak 1986-2017 yılları arasında Türkiye’de toplam yatırım tutarı 61,63 milyar dolar düzeyinde 225 proje uygulamaya konmuş olup, bu projelerin sözleşme değeri 164,9 milyar dolardır, bu rakamın %66’sını son 5 yıl içerisinde imzalanan projeler oluşturmaktadır.

Türkiye’de mevcut KÖİ projeleri arasında ise, 68,5 milyar dolarlık sözleşme değeri ile havaalanı projeleri birinci sırada yer alırken bunu sırasıyla enerji (25,8 milyar dolar), karayolu (18,3 milyar dolar) ve sağlık tesisi (11,5 milyar dolar) projeleri takip etmektedir.

Türkiye’de KÖİ projelerinin Türkiye için uygun bir finansman yolu olması, devletin enerji, altyapı ve ulaştırma alanındaki projelere devam edileceğine dair verdiği güçlü izlenim yeni kamu-özel işbirliği projelerine devam edileceğini göstermektedir.

Lexist; yap-işlet, yap-işlet-devret, işletme hakkının devri ve yap-kirala-devret projeleri de dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen, kamu özel işbirliği projelerinde, bilhassa altyapı projelerinde yerli ve yabancı pek çok yatırımcıyı temsil etmektedir.

Lexist, ihale aşamasından, proje dokümanlarının hazırlanması, yatırımcılar, proje şirketleri, banka ve finans kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla müzakere edilmesi, tüm proje izinlerin alınması ve projelerin yüklenim sözleşmeleri ile bunlara bağlı diğer inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde de aktif görev almaktadır.