Dava ve Tahsilat Süreçleri

Türk hukukunda dava süreçlerini esasen düzenleyen kanun 1927 yılından beri uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu iken, 2011 yılının sonunda bu kanun kaldırılmış ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.  Yeni kanun pek çok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Örneğin, eskiden ilk derece mahkemesi ve temyizden oluşan iki aşamalı yargılama süreci yerine, yeni kanunla yargılama sürecine temyizden önce başvurulmak üzere bir istinaf aşaması da dahil edilmiştir. Temmuz 2016’da ise istinaf mahkemeleri olarak hizmet verecek olan Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçmiştir.

2018 yılıyla beraber getirilen önemli bir değişiklik ise iş davalarında zorunlu arabuluculuk uygulamasıdır. Buna göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiştir.

Tahsil edilemeyen alacaklar için icra takibine başvurmak etkin, verimli ve hızlı bir biçimde alacakların tahsil edilmesi, dava süreçleri sonunda da bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.

Dava ve tahsilat süreçlerini ilgilendiren mevzuat sürekli olarak güncellendiği gibi konu ile ilgili sürekli güncellenen kapsamlı bir yargı içtihatı da bulunmaktadır.  Söz konusu tahsilat ve icra süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde takibi için güncel mevzuata ve içtihatlara hâkim bu alanda tecrübe sahibi bir ekibin varlığı oldukça önemlidir.

2018’de 7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Hukuku’nda çok önemli değişiklikler getirilmiş, örneğin, yıllardır uygulanmakta olan iflas erteleme kurumu yürürlükten kaldırılmıştır.

Lexist uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen pek çok kurumsal şirket ve şahıslardan oluşan müvekkillerini pek çok sektörde geniş bir iş çeşitliliği içeren davalarda tüm yargı mercileri önünde başarıyla temsil etmiş ve halen etmeye devam etmektedir. Türkiye’nin önde gelen kişi ve kurumlarını, özel ve kamu hukuku tüzel kişilerini hukukun her alanına ilişkin çeşitli davaların her aşamasında temsil etmektedir. Tahsilat süreçlerinde etkin ve verimli çalışmayı esas alan tecrübeli bir ekibe sahip Lexist, Türkiye’nin ilk 500 şirketinden pek çok müvekkilin icra dosyalarını da takip etmektedir.