2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Sürelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler

14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 10, 11, 13 ve 24. maddeleri ile sürelere ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Kanun’un 10. maddesi ile ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabileceği belirtilmiş olup maddenin devamında idarenin bu başvurulara cevap verme süresine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında;

  1. İdare tarafından başvurulara 30 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde istek reddedilmiş kabul edilerek ilgililer 30 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içerisinde dava açabilme yoluna başvurabilecektirler. 7331 Sayılı Kanun ile daha önce 60 gün olarak düzenlenen süre 30 güne indirilerek idarenin cevap verme süresi önemli ölçüde kısaltılmıştır.
  2. İdare tarafından 30 gün içerisinde verilen cevabın kesin olmaması halindeyse ilgili bu durumda cevabı, isteminin reddi sayarak dava yoluna başvurabilmekte veya kesin cevabı bekleyebilmektedir. Kesin cevabın beklenmesi sürecinde dava açma süresi işlememekle birlikte bekleme süresi idareye başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçmemelidir. Bu duruma ilişkin olarak ise 7331 Sayılı Kanun ile kesin cevabı bekleme süresi 6 ay yerine 4 ay olarak değiştirilmiştir.

Kanun’un 11. Maddesinde; ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içerisinde istenebileceğinden bahsedilmektedir. Yine bu durumda da idarenin 60 gün olan cevap süresi getirilen düzenleme ile 30 güne indirilmiş olup, 30 gün içerisinde cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılmaktadır. Bunun sonucunda da dava açma süresi yeniden işlemeye başlayacaktır.

İdari bir eylemden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bahse konu eylemi yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ilgili idareye başvurmak suretiyle haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerektiği 13. madde ile düzenlenmiştir. Bahsedilen isteğe ilişkin 30 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde dava açılabilecek olup bu düzenlemede de 60 günlük süre 30 güne indirilerek idarenin cevap verme süresi kısaltılmıştır.

İdari yargı mercilerince verilen kararlarda bulunması gereken hususların düzenlendiği 24. maddeye ise kararların 30 gün içerisinde yazılması gerektiğine ilişkin ekleme yapılmış olup konuya ilişkin belirli bir süre öngörülerek süreç hızlandırılmak istenmiştir.

Getirilen düzenlemeler bakımından Kanun’a eklenen Geçici 10. madde gereğince; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10.,11.ve 13. maddeler kapsamındaki başvurularda, değişikliklerden önceki sürelerin uygulanacağı belirtilmiş olup 14 Temmuz 2021 tarihinden önce idareye yapılmış başvurular bakımından idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin cevabı bekleme süresiyse 6 ay olarak işlemeye devam etmektedir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Serap Gülşah Beyaztaş
Av. Serap Gülşah BeyaztaşKıdemli Avukat
Stj. Av. Beyza Candan
Stj. Av. Beyza CandanStajyer Avukat