Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin Haczi

2021-09-23T11:42:11+03:0023 Eylül 2021|

Anonim Şirketlerde İlmühaberlerin Haczi Türk Ticaret Kanunu’nun 486. Maddesinde anonim şirket paylarının kolay tedavülü için hisse senedi çıkarılmadan önce ilmühaber çıkarılabileceği düzenlenmiştir. İlgili maddede; “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir”ifadesi ile ilmühaberin hisse senetlerinin yerini tutmak için çıkarılabilecek geçici senet niteliğinde olduğu ve “İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır” [...]

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

2021-09-16T10:38:42+03:0016 Eylül 2021|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 15 Eylül 2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)” (“Tebliğ”) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in yabancı para yükümlülükleri için zorunlu [...]

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007)

2021-09-15T14:18:38+03:0015 Eylül 2021|

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007) Haksız fiil sorumluluğunun temel unsuru kusurluluk olmakla birlikte, tüm haksız fiiller kusurla meydana gelmemektedir. Kusursuz gerçekleşen birtakım zararlandırıcı fiillerin de denkleştirme adaleti gereğince tazmini gerektiğinden kanun koyucu riskli bazı faaliyetleri yürütenleri kusursuz olsalar dahi sorumlu tutmuştur. Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin [...]

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri

2021-09-15T13:59:49+03:0015 Eylül 2021|

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram olarak elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarını gündeme getirmiştir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da e-ticaret: “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” [...]

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Sürelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler

2021-09-15T13:52:48+03:0015 Eylül 2021|

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Sürelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 10, 11, 13 ve 24. maddeleri ile sürelere ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Kanun’un 10. maddesi ile [...]

Eser Sözleşmelerinde İşsahibinin Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Sorumluluğu

2021-09-09T16:56:15+03:0009 Eylül 2021|

Eser Sözleşmelerinde İşsahibinin Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Sorumluluğu Eser Sözleşmesi Tanımı Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi ve devamında düzenlenmiş olup madde hükmü aynen;  ‘’Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.’’ Şeklindedir. Sözleşmenin tarafları; işsahibi ve yüklenicidir. İşsahibi, eseri ısmarlayan kimsedir. [...]

Yarının Hukukçularına Bugünden Destek

2021-09-09T17:24:44+03:0009 Eylül 2021|

Yarının Hukukçularına Bugünden Destek! Değerli Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz; Burs başvurusu için aşağıdaki linkten indirebileceğiniz başvuru formunu doldurup kaydedin. Başvuru formunu, güncel ögrenci belgenizi ve CV’nizi [email protected] mail adresine gönderin. Bizler, üstlendiğimiz vizyon ve misyon gereği, başvuru yapanlar arasından 50 Hukuk Fakültesi öğrencimiz ile paylaşım içinde olmaktan mutluluk duyacağız. Hepinize sevgiler. Unutmayın, son başvuru [...]

Yeni Kuruluş Yolu ile Kısmi Şirket Bölünmesi

2021-09-08T17:12:27+03:0008 Eylül 2021|

Yeni Kuruluş Yolu ile Kısmi Şirket Bölünmesi A. GİRİŞ Şirket bölünmesi Türk Ticaret Kanunu 159. Maddesi ve devamında düzenlenmiş olup şirketler; tam ve kısmi olmak üzere iki şekilde bölünebilmektedir. Şirketin tüzelkişiliğinin sona ererek tüm malvarlığının diğer şirketlere devrolunması halinde tam bölünme gerçekleşmektedir. Kısmi bölünme ise şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün mevcut [...]

Kat Malikinin Yükümlülükleri

2021-09-08T16:51:49+03:0008 Eylül 2021|

Kat Malikinin Yükümlülükleri Aynı taşınmaz içerisinde bağımsız bölümlere sahip olan kat maliklerinin birlikte sükûn içerisinde yaşayabilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için Kat Mülkiyeti Kanununda (“Kanun”, “KMK”) birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Kanunun dördüncü bölümünde bulunan bu düzenlemeler, kat maliklerine birbirlerine karşı borç ve yükümlülükler getirmektedir. Bu borç ve yükümlülüklerin odak noktası ortak yaşamın nizam içinde [...]

Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi (İİK. m. 94)

2021-09-06T14:45:27+03:0006 Eylül 2021|

Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi (İİK. m. 94) Çıplak pay haczi; anonim şirketlerde hisse senedine bağlanmamış payların haczedilmesi olup; İcra ve İflas Kanunu 94. Madde gereğince şirkete yapılan tebliğ ile gerçekleşmektedir. Çıplak pay haczinde, anonim şirkete icra dairesince tebliğ yapılması ve borçlunun payının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi esastır. 1. Anonim Şirkette Çıplak Pay [...]

Go to Top