Loading...
Blog2020-03-25T18:29:37+03:00

13 Mayıs 2022|Makale|

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Öngören Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13.05.2022 tarih ve 31834 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.

26 Nisan 2022|Makale|

Rekabet Kurumunun (“Kurum”) 11.06.2020 tarihinde başlatmış olduğu E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi kapsamında hazırlanan Nihai Rapor tamamlanarak 15 Nisan 2022 tarihinde kamuoyu ile Kurum’un resmi internet sitesinde paylaşılmıştır.

20 Nisan 2022|Makale|

Bu yazımızda, güncel Yargıtay kararları ve ilgili yasal mevzuat kapsamında söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına dair değerlendirmelerimiz paylaşılmaktadır.

19 Nisan 2022|Makale|

Tebliğ No:2022-32/66 ile 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

15 Nisan 2022|Makale|

Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde takibin kesinleşmesine rağmen kamu mallarının haczedilememesi sonucu alacağın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu Şirketin icra edilebilir nitelikteki kesinleşmiş alacağının idare tarafından borcun varlığının da kabul edilmesine rağmen yedi yılı aşkın bir süreyi geçtiği hâlde ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

15 Nisan 2022|Makale|

Yemin teklifi, iddia eden (ispat yükü kendisine düşen) tarafın, iddiasını başka hiçbir delille ispatlayamadığı durumda başvurabileceği bir kesin delil türüdür. İddia eden tarafından bu delile başvurulabilmesi için daha önce dava dilekçesinde açıkça yemin deliline yer vermiş olması gerekmektedir.

28 Mart 2022|Makale|

Bilindiği üzere 2016 yılında kısmen ve geçici maddelerdeki uyum süresinin tamamlanmasıyla 2018 yılında tamamen yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ile gerçek kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü veri olan kişisel verilerin korunması özel bir mevzuatla güvence altına alınmıştır.

28 Mart 2022|Haberler, Resmi Gazete|

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan başvurucu, diğer bazı kadın çalışanlardan farklı olarak kreş imkânından yararlandırılmadığı iddiasıyla ayrımcılık tazminatı ödenmesi ve çocuğunun kreşine ödediği bedelin de tazmin edilmesi istemiyle dava açmıştır.

07 Mart 2022|Makale|

İcra İflas Kanunu’nun 89. Maddesi Kapsamında Borçlunun 3. Kişilerdeki Haczedilebilecek Alacakları (İİK m. 89) I. Genel Olarak İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan alacaklarının [...]

03 Ocak 2022|Makale|

Borçlunun Tasdik Edilen Konkordato Projesine Aykırı Davranması Halinde Alacaklılar Tarafından Başvurulabilecek Hukuki Yollar GİRİŞ Ekonomik güçlük içerisine düşen bir şirketin iflasının önüne geçmek amacıyla borçlu tarafından konkordato başvurusunda [...]

27 Aralık 2021|Makale|

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları GİRİŞ Sürekli borç doğuran sözleşmeler; edimlerin ifasında devamlılığı sağlaması ve taraflar arasındaki yapma veya yapmama borcunu sürekli hale getirmesi [...]

06 Aralık 2021|Makale|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 [...]

01 Aralık 2021|Makale|

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu [...]

30 Kasım 2021|Makale|

7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun [...]

29 Kasım 2021|Makale|

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler Özet Ülkemizde ve dünyada işlem hacmi her geçen gün artan elektronik ticaret düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler [...]

09 Kasım 2021|Makale|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 9 Kasım 2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

21 Ekim 2021|Makale|

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2) 1. Giriş 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesinde ‘’İcra dairesi [...]

20 Ekim 2021|Makale|

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 423. maddesi uyarınca, “Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda [...]

11 Ekim 2021|Makale|

Kambiyo Senetlerinin Unsurları ve Unsurların Eksikliği Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunlar Kambiyo senetleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 645 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup “kambiyo senedi” niteliği, “Numerus clausus” [...]

16 Eylül 2021|Makale|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 15 Eylül 2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

15 Eylül 2021|Makale|

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007) Haksız fiil sorumluluğunun temel unsuru kusurluluk olmakla birlikte, tüm haksız fiiller kusurla meydana gelmemektedir. Kusursuz gerçekleşen birtakım [...]

15 Eylül 2021|Makale|

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram olarak elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarını gündeme [...]

15 Eylül 2021|Makale|

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Sürelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik [...]

09 Eylül 2021|Makale|

Eser Sözleşmelerinde İşsahibinin Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Sorumluluğu Eser Sözleşmesi Tanımı Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi ve devamında düzenlenmiş olup madde hükmü aynen;  ‘’Eser [...]

06 Eylül 2021|Makale|

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü Aydınlatma yükümlülüğü, verisi işlenen ilgili kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetinin sağlanması bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya [...]

27 Ağustos 2021|Makale|

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı I. On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı Konut ve çatılı [...]

06 Ağustos 2021|Makale|

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27/07/2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi [...]

09 Haziran 2021|Makale|

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) [...]

07 Haziran 2021|Makale|

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanan Yönetmelik, [...]

27 Mayıs 2021|Makale|

7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır. 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 7319 sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara [...]

27 Mayıs 2021|Makale|

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve [...]

26 Mayıs 2021|Makale|

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve [...]

26 Mayıs 2021|Makale|

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir. İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile [...]

14 Mayıs 2021|Makale|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın saklı [...]

14 Mayıs 2021|Makale|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları I: Ölüme Bağlı Kazandırmalar (TMK.m.560-563) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın [...]

12 Mayıs 2021|Makale|

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı Dayanak ve Kapsam Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar [...]

26 Nisan 2021|Makale|

Yargıtayın Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemlerine İlişkin Görüş Değişikliğine Gitmesi Yargıtay trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemlerine ilişkin davalarda desteğin veya hak sahiplerinin [...]

30 Mart 2021|Makale, Yargıtay İctihadı|

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı 1. Hafta Tatili Günü Olarak Kararlaştırılan [...]

09 Mart 2021|Makale|

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören [...]

20 Ocak 2021|Makale|

Islah Islah kelime olarak bir şeyi iyileştirme, düzeltme anlamına gelmekle birlikte; usul hukuku açısından bu anlamında daha özel ve teknik bir anlamı ifade etmektedir1. Islah, taraflardan birinin yapmış [...]

11 Ocak 2021|Makale|

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi Whatsapp’ın 04.01.2021 tarihinde kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi sunması ve bu sözleşmeyi onaylamayanların artık uygulamayı kullanamayacağı bilgisinin yayılması üzerine, Türkiye’de Whatsapp [...]

04 Ocak 2021|Makale|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 [...]

29 Aralık 2020|Makale|

 TTK Madde 376’nın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Gerçekleştirilen Değişiklikler  26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 6102 sayılı Türk Ticaret [...]

06 Aralık 2020|Makale|

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı Hizmet sağlayıcılarının, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma ve mevcut onayların sisteme yüklenme tarihleri, Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 30.11.2020 tarihli [...]

18 Eylül 2020|Makale|

Sosyal Paylaşım Ağları Üzerinden Düzenlenen ve Karşılığı Nakit Olmayan Çekilişler İçin Milli Piyango İdaresi’ne Başvuru Zorunluluğu İletişim araçlarının gelişmesiyle sosyal medya kanallarının kullanımı günden güne artmıştır. Sosyal medya [...]

05 Ağustos 2020|Makale|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal [...]

25 Haziran 2020|Makale|

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem I. GENEL OLARAK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Gemi İpoteği Bilindiği üzere, özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalara taşınır eşya denir.[1]Ancak istisnai olarak, ekonomik değeri itibariyle özel kabul edilen bazı taşınırlar, taşınmaz [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler I.  İHLALİN ÖZETİ Amazon.com.tr internet sitesine ilişkin olarak Kişisel Verileri [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Yapı İpoteği Giriş İnşaat sektörü, ülkemizdeki ciddi ekonomik boyutlarına rağmen yüklenicilerin alacaklarını -hakkedişlerini tahsili noktasında sorun yaşamakta olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün doğası gereği; alacakların-hakkedişlerin kesinleştiği tarih ile [...]

13 Mayıs 2020|Makale|

İnşaat Sözleşmeleri İnşaat sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) özel olarak düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte; inşaat sözleşmesiniteliği itibarıyla bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmesi TBK m.470’de düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca; [...]

11 Mayıs 2020|Makale|

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process) I. GİRİŞ  Yabancı yatırım, uluslararası ekonominin şekillenmesinde etkili olması nedeniyle giderek artan bir önem arz etmektedir. Uluslararası yatırımların popülerliğinin artmasına [...]

07 Mayıs 2020|Makale|

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) [...]

29 Nisan 2020|Makale|

Rehin Hakkı A. TANIMI Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan bir [...]

06 Nisan 2020|Makale|

Alacağın Devri Alacağın devri, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir kanun hükmü veya tarafların anlaşması veya hukuki ilişkinin niteliği engel olmadıkça, alacak hakkını borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye [...]

04 Ekim 2019|Makale|

Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde [...]

16 Eylül 2019|Makale|

05.09.2019 TARİHİNDE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU, TÜKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) VE MUHTELİF SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN KURUMA İNTİKAL ETTİRİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE ("VERBİS") KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TALEPLERİN [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/1 VE 2017/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’NIN İNCELEMESİ Banka ile lehtar arasında düzenlenen teminat mektubu temin [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’ NIN İNCELEMESİ (İÇTİHATI BİRLEŞTİRMEYE GEREK OLMADIĞI) Bilindiği üzere, 6100 Sayılı HMK’nın [...]

Go to Top