2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

“COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge’ si, 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelgede, salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verilmiştir.

Bu kapsamda genelge ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmiştir.

Esnek çalışma yöntemlerine dair usul ve esasların ise “Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kurum ve kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici”  tarafından belirleneceği ve bu yetkilerin devredilebileceği de genelgede net bir şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre genelgede belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla personellerin durumları değerlendirilerek; kurum, birimlerdeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapılabilecek; dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecektir.

Genelge uyarınca;

1-Hangi çalışanlar idari izinli sayılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, engelli çalışanlar ile

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır.

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak olup; söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacaktır. Ancak bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri değişti mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

3- Toplantılar çevrimiçi düzenlenecek

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde ayrıca, Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği de düzenlenmiştir.

Genelgenin tam metnine buradan https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-5.pdf ulaşabilirsiniz.

Lütfen paylaşmak istediğiniz platformu seçin.